Usvojen budžet Opštine Herceg Novi za 2021.godinu

 Usvojen budžet Opštine Herceg Novi za 2021.godinu

Sa 17 glasova za, , 4 protiv i jednim uzdržanim.usvojen je Budžet Opštine Herceg Novi za 2021. godinu na 15.980.000 eura.

Predsjednik Opštine Stevan Katić kazao je da je budžet od 15,9 miliona manji od planiranog za ovu godinu od 18 miliona, ali da je zadovoljan ostvarenim rebalansom, koji je urađen početkom oktobra. Podsjetio je da su zarade u administraciji umanjene i napomenuo da se opština ne zadužuje dugoročnim kreditima, već samo kratkoročnim koji se vraćaju do kraja kalendarske godine.

Prema riječima sekretarke za finansije Irene Vučković u komunikaciji sa Ministarstvom finansija odradili su određene izmjene koje su iziskivale usklađivanje po klasifikacionim jedinicama u prihodnim jedinicama u prihodnoj strani predloga Budžeta i sačinili su dva amandmana:

Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 5.800.000,00 a potom prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.800.000 eura. Rashodi operativnog Budžeta planirani su u iznosu od 12.163.000,00 eura, pri čemu značajan dio pripada obavezama iz ranijeg period-U tekuće rashode spadaju bruto zarade i doprinosi, ostala primanja zaposlenih, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, transferi za socijalnu zaštitu i transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru


Rashodi kapitalnog Budžeta planirani su u iznosu od 3.832.000 eura ili 24,00% ukupnog Budžeta, od čega je značajno pomenuti planirane izdatke za izgradnju javne garaže i trga ispred Opštine Herceg Novi, izgradnju autobuske stanice, ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu, značajno ulaganje u hidrotehničku strukturu, kao i projekte koje vodi kancelarija za međunarodnu saradnju, a koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Raspravu o Budžetu počeo je odbornik DPS-a, Zoran Kovačević kritikujući planirani budžet. On smatra da su sve prethodne rasprave o budžetu iste, te da se samo mijenjaju brojevi.
Istakao je da je od 15,9 miliona planiranog, tek jedna petina kapitalni budžet, koji je svake godine mali i nikad se ne izvrši, dok se stavke samo prenose. I njegov partijski kolega Dragan jankovič krtikovao je rad službe Skupštine, zbog proširenja dnevnog reda sa čak 10 tačaka. On se osvruo na izvještaj o Javnoj raspravi o budžetu, kao i na nekoliko ključnih tačaka. Tražio je pojašnjenje o prihodima od privrednih subjekata čiji je osnivač Opština, koji iznose 320 hiljada eura. Odbornik Demokrata Vladimir Marjanović smatra da je budžet realan i korektan, s obzirom na situaciju.
Odbornik Novske liste Jovan Subotić je kazao da je jako teško planirati za narednu godinu s obzirom na složenost epidemiološke situacije.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još