Spajanje domaćinstava na kolektor Opština neće finansirati kreditom KfW banke

 Spajanje domaćinstava na kolektor Opština neće finansirati kreditom KfW banke

Opština Herceg Novi odustala je od realizacije investicionih mjera Faze V-2 projekta Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2, za što je kreditom kod KfW banke bio opredijeljen dio sredstava u iznosu od 2,9 miliona eura, koja nijesu iskorišćena. To se navodi u Informaciji o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2”, koji je u četvrtak usvojila Vlada. To znači da će Opština aktivnosti iz tog dijela projekta finansirati iz budžeta Opštine ili nekog drugog izvora, ali ne od kreditnih sredstava KfW banke. Faza V2 podrazumijevala je izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na rivijeri ( od Kumbora do Bijele ) i spajanje na novi kolektor, te izgradnju dijela vodovodne mreže.

U odgovoru Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, koje je od primorskih Opština zatražilo saglasnost da će sve projekte iz faze V – V2 završiti do 30. decembra 2024.godine, odnosno do novog roka raspoloživosti kreditnih sredstava, u Opštini Herceg Novi kazali su da “s obzirom na poteškoće koje imaju sa implementacijom mjera iz Faze III ( poboljšanje i proširenje sistema za odvođenje otpadnih voda u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar. U toku ove faze predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom i Baru sa ispustima, sanacija i zamjena postojećih sistema za odvođenja otpadnih voda kao i izgradnja novih dijelova. Manji dio projekta se odnosi na poboljšanje vodosnabdijevanja kroz sanaciju postojećih i izgradnju novih dijelova vodovodnih sistema ) odbijaju učešće u mjerama Faze V i prije početka njihove primjene. Kako se dalje navodi u Vladinoj informaciji, iz Opštine su dodali da “ni tehničke mjere Faze V2 nijesu ni započete, pa je Opština odustala od svih investicija faze V i V2”.

Opština Herceg Novi zajedno sa Opštinom Bar pokrenula je inicijativu za izlazak iz Vodacoma doo – agencije osnovane za implementaciju KfW projekata zbog toga što “ne žele dalje da koriste kreditna sredstva KfW banke za projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u pirmorskom regionu”, kaže se u Informaciji.

Podsjetićemo da su Opštini Herceg Novi 29. septembra 2017. godine proslijeđena sredstva u iznosu od 10 miliona eura za završetak projekta Faze III u iznosu od oko 7,1 milion eura od kojih je do sada povučeno 6,1 milion dok je 0,9 miliona preostalo da se isplati. Za Fazu V2 određeno je 2,9 miliona eura ali je Opština odustala od investicionih mjera, odnosno tog novca. To znači da će Opština taj dio novca obezbijediti na drugi način, ali se neće kreditno zadužiti kod KfW banke, a sredstva će biti na raspolaganju nekoj drugoj primorskoj opštini koja iskaže interesovanje.

Riječ je o sredstvima njemačke banke za razvoj – KfW, koja su 29. decembra 2015. godine podigli Vlada Crne Gore, odnosno Minstarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Opština Herceg Novi i “Vodacom” doo kao zajedničko uslužno i koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda.

Opština Herceg Novi trebalo je da otplaćuje glavnicu kredita Ministarstvu finansija u 20 polugodišnjih rata, prema amortizacionom planu koji čini sastavni dio Ugovora, počev od 29. juna 2022. godine, sa konačnim danom otplate, koji pada na 29. decembar 2031. godine.

Na sredstva povučena na račun Opštine Herceg Novi, visina fiksne kamatne stope iznosi 2% godišnje, koju će Opština plaćati polugodišnje, sa datumima dospijeća 29. jun i 29. decembar, počev od 29. juna 2017. godine.

Pored toga, Opština je u obavezi da Ministarstvu finansija plati proviziju u iznosu od 0,25% na iznos neiskorištenih sredstava kredita. Ta provizija se obračunava polugodišnje, za period od potpisivanja Ugovora do datuma kada se kredit isplati u potpunosti, ili se u potpunosti otkaže, u zavisnosti od slučaja. Plaćaće se polugodišnje, sa datumima dospijeća 29. juna i 29. decembra, počev od 29. juna 2018. godine.

Takođe, Opština Herceg Novi će, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, platiti naknadu za rizik u iznosu od 0,5% iznosa kredita. Skupština opštine Herceg Novi je Odluku o zaduživanju za realizaciju ovog projekta donijela 22. decembra 2016. godine.
Neprijatni mirisi od kolektora ponovo kod Forte Mara, u Meljinama i na rivijeri

Radio Jadran od 8. jula očekuje povratnu informaciju vezanu za funkcionisanje kolektora u gradu, s obzirom da je ponovo pojačana “emisija” neprijatnih mirisa kod kule Forte Mare, Meljinama i duž rivijere. Pitanja o stanju kolektora 8. jula proslijeđena su direktorici Vodovoda i kanalizacije doo, Oliveri Doklestić, međutim povratnu informaciju nijesmo dobili. U Društvu za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture kazali su nam da je održavanje kolektora sad ingerencija ViK te da su o tome sa Opštinom potpisali ugovor.
Vlada plaća naknadu KfW banci za produžetak korišćenja kreditnih sredstava

Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat “Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2”. Dok su za realizaciju prethodnih faza sredstva iskorišćena u potpunosti ili u visokom stepenu, kod faza V i V-2, nakon šest odnosno pet godina, stepen iskorišćenosti kreditnih sredstava iznosi 20,3%, odnosno 30,8%. Usporena realizacija projekta dovela je do toga da sredstva nijesu iskorišćena do 30. decembra 2020. godine do kada su prema ugovorima bila raspoloživa, navodi se u Vladinoj Informaciji:

“Imajući u vidu da projektne aktivnosti u obje faze nijesu završene, KfW banka je izrazila spremnost da produži rok raspoloživosti sa oba zajma do 30. decembra 2024. godine. U skladu sa ugovorima o kreditu, banka će za te potrebe zaračunati naknadu u iznosu od oko 1,6 miliona eura. Imajući u vidu da bi trošak otkazivanja kreditnih sredstava bio skoro 3 i po puta veći od troška za produžetak korišćenja sredstava, kao i da bi usljed otkazivanja zaključenih izvođačkih i konsultantskih ugovora došlo do nemjerljive štete po Crnu Goru, Vlada je ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja da izda saglasnost KfW banci za produžetak roka raspoloživosti sredstava iz kredita za ovaj projekat. Takođe Vlada je saglasna da se uplati iznos od oko 1,6 miliona eura na ime naknade za produžetak roka”, kaže se u Informaciji.

Vlada Crne Gore u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat) od 2003. godine realizuje projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu. Projekat se sprovodi u više faza i finansira kroz više kreditnih aranžmana.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još