Opština raspisala drugi Javni poziv za zakup poslovnog prostora na platou objekta javne garaže putem javnog nadmetanja

 Opština raspisala drugi Javni poziv za zakup poslovnog prostora na platou objekta javne garaže putem javnog nadmetanja

Opština Herceg Novi raspisala je drugi Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja. Radi se o poslovnom prostoru na platou objekta javne garaže, na kat.parc. 1245/2 k.o.Topla upisanoj u LN 494, koji se sastoji od lokala površine 95,65 m2, dvije pripadajuće terase, sa južne strane 35 m2 i sa sjeverne strane 65 m2 i pomoćne prostorije površine 34 m2 koja se nalazi u poluetaži ispod lokala.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u viđenom stanju, na period od 10 godina, sa mogućnošću produženja ugovora o zakupu ukoliko se ugovorne strane saglase oko bitnih elemenata ugovora, koji se odnose na cijenu koja će tada biti procijenjena. Početna cijena zakupa je utvrđena na iznos od 1.980,00 eura mjesečno.
Opremanje prostora je obaveza zakupca za koju on nema pravo na povrat uloženih sredstava. Što se tiče unijete opreme koja se može ukloniti bez oštećenja prostora, ista ostaje u vlasništvu zakupca. Zbog obaveze opremanja prostora, ugovor o zakupu će početi teći 45 dana nakon zaključenja istog, a taj rok će moći produžiti samo zakupodavac u slučaju nepredviđenih okolnosti koje se na njega odnose.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti najmanje tri godine do dana objave javnog poziva , koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prijave mogu biti dostavljane najkasnije zaključno sa 14.06.2021.godine do 14,00 časova dok traje prijem pismena na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan. Sve prijave pristigle na Građanski biro Opštine Herceg Novi nakon tog vremena biće smatrane neblagovremenim.

Javno nadmetanje će biti održano 15.06.2021. godine sa početkom u 9 časova, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika. Nadmetanje će voditi komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine.

Više detalja o načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji i postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača naći ćete u tekstu Javnog poziva na sajtu opštine a bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 031-321-052.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još