Nepravosnažna presuda: Vektra Boka mora da isplati više od 3 miliona eura za zemlju na kojoj su Omladinski park i Hotel Igalo

 Nepravosnažna presuda: Vektra Boka mora da isplati više od 3 miliona eura za zemlju na kojoj su Omladinski park i Hotel Igalo

Foto: Analitika

Sutkinja Osnovnog suda u Herceg Novom, Tanja Vidić, donijela je 29.04.2021. nepravosnažnu presudu po kojoj je tužena Vektra Boka A.D. dužna da tužiocima A. A. i J.A.W. isplati 3.067.200,00 € (432 € po 1m2), sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja, pa do isplate, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude, čime je sutkinja Tanja Vidić usvojila tužbeni zahtjev tužilaca i utvrdila naknadu za oduzeto zemljište u ukupnoj površini od 7100 m2 KO Topla u navedenom iznosu i obavezala tuženu AD “Vektra Boka” Herceg Novi da im isplati više od 3 miliona eura. – saopšteno je iz Osnovnog suda.

Kako se navodi u obrazloženju presude, provedenim dokazima utvrđeno je da je pravni prethodnik tužilaca bio upisan kao vlasnik čestice zemlje i čestice zgrade, da je upis izvršen na osnovu odluke državnog organa-rješenja o diobi Sreskog suda u Herceg Novom. Na osnovu rješenja Narodnog odbora Opštine Herceg Novi – Odeljenja za finansije 1959. godine, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, pomenute čestice su nacionalizovane i postale su društvena svojina nepokretnosti u vlasništvu pravnog prethodnika tuzilaca.

U Osbovnom sudu pojašnjavaju da su katastraske parcele koje su predmet postupka u cjelosti privedene namjeni jer predstavljaju izgrađeno građevinsko zemljište koje služi kompleksu Hotela “Igalo” u vlasništvu tužene, dok je jedna od parcela takođe privedena namjeni jer predstavlja Omladinski park u skladu sa važećom planskom dokumentacijom.

„Tužioci su pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje podnijeli zahtjev za povraćaj i obeštećenje oduzetih imovinskih prava na nepokretnostima, a taj postupak je prekinut Zaključkom 2007. godine do pravosnažnog okončanja ovog postupka. Građevinskim vjestačenjem je utvrđeno da bi se izdvajanjem navedenog zemljlšta narušila funkcija Hotela “Igalo” te je vještak građevinske struke u nalazu i mišljenju utvrdio naknadu za navedeno zemljište koje je oduzeto pravnom prethodniku tužilaca u iznosu od 432 € po 1m2“, objašnjavaju iz Osnovnog suda i preciziraju da polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud nalazi da su tuženi u obavezi da tužiocima isplate naknadu za oduzeto zemljište u smislu čl.42 i 46 Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljlšta, te čl.9 i čl.35 Zakona o eskproprijaciji:

„Zbog utvrđenog činjeničnog stanja nesumnjivo proizilazi da je pravni prethodnik tužilaca bio vlasnik predmetnih čestica zemlje, da je to pravo stekao na osnovu odluke državnog organa i upisan je u zemljišne knjige shodno čl.20 ZOSPO, te su mu nepokretnosti oduzete od tuženih tako što su predmetne čestice zemlje nacionalizovane po osnovu rješenja Narodnog odbora Opštine Herceg Novi -Odjeljenja za finansije 1959 godine u skladu sa Zakonom o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta. Preostale predmetne čestice zemlje faktički su izuzete bez akta državnog organa i u cjelosti privedene namjeni, a tužiocima i njihovim pravnim prethodnicima po tom osnovu naknada nije isplaćena. Sud je stava da je Vektra Boka dužna tužiocima na ime naknade za izuzete čestice zemlje u ukupnoj površini od 7100 m2 isplati ukupan iznos od 3.067.200,00€, polazeći od tržišne cijene oduzetog zemljišta kako je to utvrđeno građevinskim vještačenjem“, kaže se na kraju saopštenja Osnovnog suda.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još